Zielona Europa – Zróbmy to razem!

Kim jesteśmy? Projekt “Zielona Europa – Zróbmy to razem!” ma za zadanie wspierać potencjał jednostek z województwa pomorskiego w zakresie realizacji projektów dotyczących ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu. Prowadzony jest przez Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej” i dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koordynator projektu odpowiedzialny jest za:

  • monitorowanie kierunków rozwoju strategii Unii Europejskiej dotyczącej ochrony środowiska w celu umożliwienia działań odpowiednich podmiotów w regionie w ramach podejmowanych przez Unię inicjatyw w tym zakresie;
  • rozpowszechnianie dobrych praktyk oraz wiedzy związanej z ochroną środowiska;
  • dokonywanie analizy kierunków rozwoju Unii Europejskiej związanych bezpośrednio lub pośrednio z ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów i wydarzeń europejskich, które mogą okazać się pomocne dla działalności podmiotów z terenu województwa w zakresie ochrony środowiska;
  • zbieranie, poprzez udział w konferencjach i seminariach poświęconych tematyce ochrony środowiska, wiadomości w tematyce tzw. czystej energii i efektywności energetycznej oraz tematyce tzw. zielonego transportu, i przekazywanie informacji dotyczących tych zagadnień jednostkom zainteresowanym w województwie pomorskim, tj. samorządom, placówkom edukacyjnym, przedsiębiorstwom, agencjom rozwoju regionalnego i innym podmiotom; do najważniejszych należą informacje o konkursach ogłaszanych przez m.in. przez Komisję Europejską, informacje o poszukiwaniach partnerów do realizacji projektów oraz o konsultacjach społecznych i nowych aktach prawnych;
  • umożliwienie bezpośredniej wymiany informacji, opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami zainteresowanych podmiotów z województwa pomorskiego a instytucjami europejskimi, organizacjami międzynarodowymi oraz regionami.

Więcej informacji na temat samego projektu i jego dotychczasowych działań można znaleźć tutaj.